3 Troy, Kansas Restaurants

(785) 985-3878
  • 109 Main St S
  • Troy, Kansas 66087
(785) 985-3800
  • 102 S Liberty St
  • Troy, Kansas 66087
(785) 985-2222
  • 106 E Locust St
  • Troy, Kansas 66087