5 Anthony, Kansas Restaurants

(620) 842-5888
  • 416 W Main St
  • Anthony, Kansas 67003
(620) 842-5171
  • 626 S Jennings Ave
  • Anthony, Kansas 67003
(620) 842-5566
  • 624 S Jennings Ave
  • Anthony, Kansas 67003
(620) 842-5225
  • 725 W Main St
  • Anthony, Kansas 67003
(620) 842-5154
  • 9 Nine Iron Dr
  • Anthony, Kansas 67003